alt text הסכמי קדם נישואין מידע נוסף
alt text תערוכת פוסטרים מידע נוסף

קישורים

מסורבות גט
 עגונות
 
עגונות בהלכה:
מסכת גיטין - תלמוד בבלי , מתוך מאגר ספרות הקודש 
מסכת יבמות - תלמוד בבלי, מתוך מאגר ספרות הקודש
לתקנות העגונות - מהות הבעיה והשתלשלותה. סיכום דעות הפוסקים בעניין התרתעגונות, החשיבות בהתרתן וההיתרים המיוחדים שניתנו במהלך השנים - מאמר מקיף באתר "דעת".  
התנאים להיתר קידושי ןועדות האישה בדין כפיית גט - התדיינות בשאלה במסגרת האתר של ישיבתההסדר היכל אליהו (הלכות- ערך: נשים)
 
מקרים ייחודיים:
 
מי ישחרר את תמי ארד - כתבתה של שרה ליבוביץ-דר בעיתון הארץ, בנוגע לתמי ארד, אשתהנווט הישראלי השבוי רון ארד. 
עגונות מגדלי התאומים - מאמר המציג את הדיון ההלכתי בשאלה האם אשתו שלאדם, אשר נספה באסון מגדלי התאומים היא עגונה או אלמנה? האם ניתן להפקיע אתנישואיה? 
 
המצב בישראל
 
מספר הנשים העגונות ומסורבות הגט בישראל- מסמך רקע שהוכן על ידי מרכזהמחקר והמידע של הכנסת, נובמבר 2005
מספר נשים העגונות ומסורבות הגט בישראל - 2013 - סקר של מרכז רקמן
 
הסכמי קדם נישואין:
אתר חדש באנגלית - גט יור גט 
מאמרים:
 
דוד בן זזון - הסכמי קדם נישואין-דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות צהר 20    http://www.kipa.co.il/upload/users_files/1093.PDF 
דוד בן זזון  ה'הסכם לכבוד הדדי' : המצדדים והמתנגדים  צהר 25 http://upload.kipa.co.il/media-upload/tzohar/tzohar2940.PDF 
דוד בס - הסכמי קדם נישואין-מטרתן ודרך ניסוחן צהר 20    http://www.kipa.co.il/upload/users_files/1095.PDF 
רחל לבמור - גירושין, סירוב גט והסכם למניעתו: עובדות מהשטח  צהר 20  http://www.kipa.co.il/upload/users_files/1094.PDF
http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/Uvdot%20MeHashetach%20site%20article.pdf 
רחל לבמור - הסכם לכבוד הדדי: סעיפיו ויתרונותיו    http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/HeskemHaddadi.pdf 
רחל לבמור - הסכמי קדם נישואין מול הרומנטיקה: הדרכה מעשית להצגת הנושא מעגלי צדק 10
http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/Romance%20vs%20Heskem-CYIRsitearticle.pdf 
אלישיב קנוהל -   הכתובה והסכמי ממון בנישואין   תחומין כא (תשס"א)http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/mamar-new.pdf 
דיאנה וילה ומוניק זיסקינד - הסכמי קדם נישואין כפטרון לבעיית העגונות בימינו, ללמוד וללמד 4  http://www.responsafortoday.com/ 
 
מידע:
 
מועצת רבני ישראל הצעיר - http://www.youngisraelrabbis.org.il/prenup.htm
 
מכון עיתים - http://www.itim.org.il/?CategoryID=206&ArticleID=600&Page=1
 
מכון שכטר והתנועה המסורתית - http://www.masorti.org.il/he/weddings
 
מרכז צדק לנשים - http://www.cwj.org.il/ 
 
נעמת - http://www.naamat.org.il/counseling.php?cat=148
 
 
נוסחים של הסכמי קדם נישואין:
 
(1) ההסכם לכבוד הדדי
 
ישיבת הקיבוץ הדתי -  http://www.ykd.co.il/hebrew/publications/heskem.pdf
 
מועצת רבני ישראל הצעיר - http://www.youngisraelrabbis.org.il/texts/heskem-mavo%203.05.pdf
 
 קולך -  http://www.kolech.org/heskem.pdf
 
(2) הסכם ושטר לנישואין בצדק ובהגינות:
 
מרכז צדק לנשים - http://cwjisrael.googlepages.com/הסכםלנישואיןבצדקובהגינות7
 
מעמד האישה, בתי הדין הרבניים והמשפט העברי 
 
דיני אישות ומעמד האישה בבתי הדין הרבניים בישראל - מידע המובא על ידי שדולת הנשים בישראל 
"אף אחד לא מדבר עלצדק" - מאמר של חנה קהת, יו"ר ארגון קולך-פורום נשים דתיות, המעלה סוגיות נודעות בפסיקות בתי הדין הרבני והמנהיגות הקיימת בעולם הדתי.  
אתר בתי הדין הרבניים - אתר זה של הנהלת בתי הדין הרבניים משמש ככלי נוסף לאיתורבעלים מעגנים ופונה לעזרת הציבור בישראל ובעולם לקבלת מידע עליהם 
.דיני משפחה - מאמר של ד"ר רות הלפרין קדרי
 
מוקדי סיוע, מחקר ופעילות ציבורית
 
קמפיין העגונות - פועל בבריטניה, מחזיק בעמדה כי מצבן של נשים אלו מנוגד לעקרונות הצדק בהלכה היהודית ופועל להתרתן (האתר בשפה האנגלית) 
.היחידה למחקר על עגונות - יחידה שהמרכז ללימודי היהדות באוניברסיטת מנצ'סטר הקים - באתר מידע על נושא העגונות, פתרונות אפשריים ומתן אפשרות להגיש הצעות מחקר (האתר בשפה האנגלית)